Wat wij doen

We ontwikkelen financiële analysemodellen van hoog niveau voor investeerders.

Wat wij aanbieden

Ons expert-systeem biedt U een onmiddelijke, automatische en duidelijke diagnose van een investeringsopportuniteit: Boekhoudkundige waardering, financiële audit, technische analyse, marktsentiment, risicoberekeningen en samenvattende rapporten. Dankzij deze toepassingen bekomt U een diepgaande analyse van meer dan duizend bedrijven, alsook performate investeringsideeën.


Doelstellingen
 • Onafhankelijke analyse
 • Onmiddellijke en duidelijke mening
 • Performantie vergroten
 • Risico minimaliseren
 • Performante trading idëeen vinden

Hierbij onze meeste gevraagde producten


Report

Kopen? Behouden? Verkopen?

Dankzij het Verslag, wordt de beurs een echte kinderspel! Wij hebben het antwoord! Dankzij de Report-module, een compleet analyse en advies hulpmiddel.


 • Uitgebreide waardering
 • Volledige Marktsentiment en Vooruitzichten
 • Technische Analyse van de nieuwe generatie
 • Integrale Financiële Audit
 • Brede Risico-analyse

Charts

Zijn er signalen voor mijn aandelen?

Onze Technische Analyse platform is een exclusieve en dynamische technische analyse ontwikkeld om u te helpen bij uw investeringsbeslissingen, of je nu een beginner of veteraan bent.


 • Diagnose en waarschijnlijke scenario
 • Automatische Steunen & Weerstanden
 • Strategieën en filteren
 • Tracking van uw lijsten / portefeuilles
 • Deling van uw analyse

Network

Beurs kennis gedeeld!

Publiceren en archiveren van uw analyses. Network is een onafhankelijke publicatie module voor aanbevelingen. De module bestaat uit een virtuele gemeenschap ruimte waar gebruikers kunnen:


 • Tips publiceren
 • Delen met de gemeenschap
 • Zoeken voor tips
 • Meedoen aan een wedstrijd
 • De goeroes opvolgen

Ons contacteren?

Email

Onderwerp

Commentaar

OF

Wij contacteren u!

Email

Een gedetailleerde brochure wordt intussen naar u verzonden

Algemene voorwaarden

Toetreding: De Gebruiker aanvaardt de algemene voorwaarden, die het geheel van rechten en plichten van de betrokken partijen omvatten, zonder enig voorbehoud. Inschrijving op de Dienst(en) heeft een automatische goedkeuring van de algemene voorwaarden als gevolg. EXCESSS RETURN behoudt zich het recht voor het contract zonder voorafgaande kennisgeving te ontbinden en zonder schadevergoeding indien er een nalatigheid is vastgesteld op de toepassing van de algemene voorwaarden.

Uitsluiting van verantwoordelijkheid: De informatie wordt gepubliceerd zonder enig engagement wat betreft de volledigheid, exactheid, nauwkeurigheid en huidig karakter, en zonder enige waarborg in welke hoedanigheid ook, uitdrukkelijk of impliciet. EXCESSS RETURN levert geen beleggingsadvies. De verstrekte analyses in het kader van de Dienst(en) vormen op geen enkele wijze een aanbod of aanzet aan het publiek om effecten en gelijkaardige producten te kopen of verkopen. Op geen enkele wijze, direct noch indirect, kan de verantwoordelijkheid van EXCESSS RETURN gevorderd worden ten gevolge van het gebruik van de Dienst(en), van welke aard dan ook, met name in de hypothese van een financieel verlies, ongeacht de grootte van het bedrag.

Gebruik van de Dienstverlening: Er is een aanvaarding van het aanbod tussen de cliënt en EXCESSS RETURN vanaf het moment dat EXCESSS RETURN een bestelling van de cliënt ontvangt. Overeenkomstig artikel 80, § 4.4 van de Wet op de handelspraktijken, beschikt de gebruiker niet over bedenktijd waarin hij het recht heeft om de koop te herroepen. EXCESSS RETURN behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen of eventuele fouten te corrigeren. De Gebruiker verbindt er zich toe de Dienstverlening enkel en uitsluitend voor privédoeleinden te gebruiken en niet voor commerciële doeleinden. Identificaties en paswoorden zijn strikt persoonlijk, op naam, vertrouwelijk en niet-verdraagbaar.

Betalingen: Het betalende gebruik van de Dienst(en) gebeurt via abonnement of door consultatie à la carte, en dit aan de prijzen en de bijzondere voorwaarden vermeld op de website. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro BTW inbegrepen (alle taksen inbegrepen). De aan ons verstrekte gegevens op het moment van de regeling zoals het bankkaartnummer zijn niet gekend noch bewaard door EXCESSS RETURN. EXCESSS RETURN kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van bedrieglijk gebruik van de bankkaart van de Gebruiker of het gebruik van een frauduleuze bankkaart door de Gebruiker.

Toegang tot de Dienstverlening: EXCESSS RETURN behoudt zich het recht voor, op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de site te onderbreken voor technische of andere redenen, en dit zonder verantwoordelijk te kunnen worden gesteld voor deze onderbrekingen en de gevolgen die hieruit zouden kunnen voorvloeien voor de Gebruiker of voor een derde. EXCESSS RETURN wijst elke verantwoordelijkheid af en biedt geen enkele waarborg in geval van onderbreking en/of storing van de Dienst(en), ongeacht of de oorzaak in eigen hoofde ligt, bij een van haar agenten of bedienden, of bij de leveranciers.

Intellectuele eigendom: Elke afbeelding, voorstelling of reproductie, zelfs gedeeltelijk van de Dienstverlening, onder welke hoedanigheid dan ook, met inbegrip van fotokopie, fotografie, microfilm, magneetband, schijf of elk ander electronisch middel, is zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de auteur of rechthebbenden verboden.

Persoonlijke levenssfeer: EXCESSS RETURN zal zich onthouden om uw Persoonlijke Gegevens te verkopen, te verhuren of over te dragen aan derden.

Looptijd en opzeg: De looptijd van het abonnement begint op de datum van inschrijving in geval van regeling per bankkaart. In geval van hernieuwing van het abonnement voor de vervaldatum, garandeert EXCESSS RETURN aan de Gebruiker de overdracht van de niet-gebruikte dagen van het vorige abonnement. Het saldo van het abonnement of van de lopende en niet gebruikte à la carte-kredieten zullen niet worden terugbetaald aan de Gebruiker.

Toepasselijke wetgeving en rechtspraak: Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Elk geschil tussen de partijen zal aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel worden toegekend.

Disclaimer: © EXCESSS RETURN 2024. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. De informatie gepubliceerd op deze website of in dit document mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd of verspreid. Dit geautomatiseerde rapport is gebaseerd op eigen berekeningen van . Onderliggende data zijn verstrekt door Thomson Reuters